Serwis Tłumacza


Drukuj E-mail

Inne

 

pol.gif

S?ownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj?zycznych W?adys?awa Kopali?skiego

www.slownik-online.pl/index.php

 

ang.gifpol.gifThe Bible Gateway

Umo?liwia ?atwe i szybkie wyszukiwanie cytatów z Biblii w ró?nych j?zykach, w tym po polsku.
http://bible.gospelcom.net/bible?

 

ang.gifThe Literature Network

"Searchable online literature; over 1200 full books and over 2000 short stories and poems by over 250 authors" - w tym ca?y Szekspir, Dickens, Mark Twain, George Orwell, E.A. Poe, Oscar Wilde oraz sporo t?umacze? pisarzy nieangloj?zycznych (Balzac, Cervantes, Dostojewski, Hugo, Moliere, Verne...). Nieoceniona pomoc przy t?umaczeniu cytatów. Uwaga na wyszukiwark?: nie zawsze poprawnie dzia?a (je?li poszukiwania d?u?szego fragmentu nie przynios?y rezultatów, warto jeszcze sprawdzi? pojedyczne s?owa), uwzgl?dnia interpunkcj? i dla ka?dego dzie?a podaje tylko pierwsze wyst?pienie szukanej frazy (aby uzyska? precyzyjniejsze wyniki, zamiast wszystkich dzie? danego autora trzeba przeszuka? jedno konkretne).
www.online-literature.com

 

ang.gif

The Internet Movie Database

Najlepsze miejsce do sprawdzania angielskich tytu?ów filmów (nie tylko angloj?zycznych).
www.imdb.com

 

ang.gif

Online Conversion

Szybkie przeliczanie jednostek d?ugo?ci, obj?to?ci, wagi, temperatury itp.
http://onlineconversion.com

 

ang.gif

VIEW: Variation in English Words and Phrases

Korpus j?zyka angielskiego umo?liwiaj?cy np. szukanie synonimów czy zwi?zków frazeologicznych ze wskazanym s?owem. Niezbyt wygodny interfejs, a efektywne korzystanie wymaga pewnego treningu i pomys?owo?ci, ale narz?dzie bywa przydatne przy t?umaczeniach na j?zyk angielski.
http://view.byu.edu

 

ang.gif

Guide to Grammar and Writing

Kompendium wiedzy o gramatyce j?zyka angielskiego. Mo?na zadawa? pytania.
www.ccc.commnet.edu/grammar


ang.gifThe Economist. Style Guide

Podobna strona poprawno?ciowa, tyle ?e opracowana bardziej pod k?tem typowych b??dów pope?nianych przez dziennikarzy. Do tego interaktywny quiz sprawdzaj?cy stopie? przyswojenia sobie tych wskazówek.
http://www.economist.com/styleguide/introduction

 

pol.gifPoradnia j?zykowa

Internetowa poradnia pod patronatem PWN udziela odpowiedzi na wszelkie pytania dotycz?ce j?zyka polskiego.
http://slowniki.pwn.pl/poradnia

  

pol.gif

ang.gif

Gramatyka J?zyka Polskiego

Obszerny opis polskiej gramatyki z równoleg?? angielsk? wersj? j?zykow?. Autor ch?tnie te? udziela odpowiedzi na pytania z tej dziedziny.
http://grzegorj.w.interia.pl/gram/gram00.html

 

pol.gifTEPIS

Oficjalna strona Polskiego Towarzystwa T?umaczy Ekonomicznych, Prawniczych i S?dowych. W internetowym biuletynie mo?na m.in. sprawdzi? aktualne urz?dowe stawki za t?umaczenia uwierzytelnione i zalecane ceny minimalne za t?umaczenia specjalistyczne.
www.tepis.org.pl

 

pol.gifStowarzyszenie T?umaczy Polskich

Oficjalna strona Stowarzyszenia T?umaczy Polskich. Bie??ca dzia?alno??, komunikaty, forum, nieco humoru.
www.stp.org.pl

 

pol.gifDubbing.pl

Witryna po?wi?cona problematyce dubbingowania filmów. Uwagi techniczne, artyku?y, forum, wywiady z aktorami, opisy filmów rozpowszechnianych z polskim dubbingiem, recenzje.
www.dubbing.pl

 

pol.gifDialogista.info

Witryna po?wi?cona t?umaczeniom filmowym. Informacje z bran?y, forum itp.
www.dialogista.info

 

ang.gifKonstytucja RP w j?zyku angielskim

Bardzo cenne ?ród?o, zawieraj?ce m.in. wiele oficjalnych angielskich odpowiedników nazw rozmaitych instytucji i urz?dów pa?stwowych.
www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

 

ang.gifAddressing Clergy

 Zgodnie z nazw? - angielskie formy grzeczno?ciowe u?ywane w odniesieniu do duchownych ró?nych wyzna?. Czasem mog? si? przyda?, a zagadnienie jest bardzo skomplikowane.
www.fisheaters.com/addressingclergy.html

 

pol.gifNazwy pa?stw

Aruba?ski, arubski, a mo?e arubijski? Trypolita?czyk czy trypolijczyk? Wykaz wszystkich pa?stw ?wiata, terytoriów zale?nych i autonomicznych oraz ich stolic wraz z polskim nazewnictwem i odmian? (nazwa obywatela, nazwa mieszka?ca stolicy i formy przymiotnikowe - o ile istniej?).
http://www.gugik.gov.pl/komisja/pliki/ac_mz_nazwy_geogr_pub.pdf

  

ang.gif

pol.gif

EASE Guidelines for Authors and Translators

EASE to European Association of Science Editors, mi?dzynarodowa organizacja, której celem jest podnoszenie poziomu publikacji naukowych. Na podanej stronie zamieszczono praktyczne wskazówki dla autorów i t?umaczy artyku?ów naukowych, dost?pne w kilkunastu j?zykach.
http://www.ease.org.uk/guidelines/index.shtml

 


 
poradkk

T?umaczenie filmów

S?ownik budowlany