Elementarz t?umacza

 

Aby by? dobrym t?umaczem, nie wystarczy bieg?e opanowanie j?zyka obcego - przede wszystkim trzeba si? doskonale pos?ugiwa? j?zykiem ojczystym. Teoretycznie ka?dy, kto zda? matur?, umie poprawnie mówi? i pisa? po polsku, ale cz?sto si? okazuje, ?e owa znajomo?? polszczyzny jest dalece niewystarczaj?ca i pocz?tkuj?cy t?umacz pope?nia mnóstwo elementarnych b??dów j?zykowych: ortograficznych, interpunkcyjnych, frazeologicznych, a nawet gramatycznych. B??dy mo?na oczywi?cie wyeliminowa?, je?li tylko kto? nam je wska?e i przyswoimy sobie odpowiednie regu?y opisane w wydawnictwach poprawno?ciowych. Temu w?a?nie ma s?u?y? niniejszy cykl ?wicze? po?wi?conych rozmaitym niuansom j?zykowym, które sprawiaj? najwi?ksze problemy w praktyce translatorskiej.

 

?wiczenie 1 (odmiana imion i nazwisk)

?wiczenie 2 (wielkie i ma?e litery)

?wiczenie 3 (pisownia ??czna i roz??czna)  

?wiczenie 4 (interpunkcja)

?wiczenie 5 (konstrukcja zdania)  

 

© by Arkadiusz Belczyk 2007-2013