poradkk

Arkadiusz Belczyk
Poradnik t?umacza, wydanie II


Drugie wydanie Poradnika t?umaczapoprawione, uaktualnione i znacznie rozszerzone (320 stron formatu A-5). W stosunku do poprzedniej wersji zmiany si?gaj? jednej czwartej tekstu. Przede wszystkim a? o po?ow? zwi?kszy?a si? liczba ?wicze?, dzi?ki czemu ksi??ka mo?e jeszcze lepiej spe?nia? rol? podr?cznika akademickiego na zaj?ciach z t?umaczenia. Pojawi?y si? nowe przyk?ady analizowanych problemów i rozwi?za? translatorskich, a tak?e zupe?nie nowe zagadnienia (np. t?umaczenie konstrukcji bezokolicznikowych czy ameryka?skich imion typu O.J.). Mocno rozbudowane zosta?y m.in. rozdzia?y po?wi?cone t?umaczeniu zaimka you, k?opotliwym przyimkom, imies?owom i nazwom w?asnym. Ostatni rozdzia? („Materia?y pomocnicze i lektury”) zosta? napisany od nowa, tak by uwzgl?dnia? dynamiczny rozwój internetu, który w ostatnich latach sta? si? podstawowym narz?dziem pracy t?umacza. Ksi??ka zyska?a te? bardziej por?czny format i bardziej przejrzyst? szat? graficzn?.

Nowa wersja Poradnika t?umacza to niezb?dna pozycja dla ka?dego, kto chcia?by doskonali? swe umiej?tno?ci warsztatowe w zakresie t?umacze? pisemnych z j?zyka angielskiego.

 


© by Arkadiusz Belczyk 2009