Arkadiusz Belczyk
Poradnik t?umacza, wydanie II
Spis tre?ci


Wst?p 

Wst?p do II wydania 

1. Co to znaczy „t?umaczy? tekst”? 

2. Arsena? t?umacza

2.1. ??czenie
2.2. Dzielenie
2.3. Uogólnianie
2.4. Zmiana kolejno?ci
2.5. Zast?powanie
2.6. Usuwanie, upraszczanie
2.7. Dodawanie, uzupe?nianie, dopowiadanie
2.8. Zmiana form gramatycznych i cz??ci mowy

2.8.1. Liczba
2.8.2. Czas
2.8.3. Przeczenia
2.8.4. Strona
2.8.5. Bezokoliczniki
2.8.6. Cz??ci mowy

2.9. Powtórzenia 

3. Pu?apki orygina?u, b??dy t?umaczenia

3.1. Pozorna oczywisto??
3.2. Przesadna precyzja
3.3. Niedostrze?ona terminologia
3.4.
You
3.5.
And, or i as
3.6. B??dy stylistyczne
3.7. B??dy frazeologiczne
3.8. Gramatyka

3.8.1. Przyimki
3.8.2. Zaimki dzier?awcze i wskazuj?ce
3.8.3. Rzeczowniki odczasownikowe i imies?owy
3.8.4. Czas present perfect
3.8.5. Formy dokonane i niedokonane
3.8.6. Zgodno?? orzeczenia z dope?nieniem

3.9. Booby traps

4. Szyk wyrazów 

5. Rzeczowniki w funkcji przydawki i przys?ówki zdaniowe 

6. Nazwy w?asne

6.1. Nazwy geograficzne
6.2. Imiona i nazwiska
6.3. Nazwy zbiorowe
6.4. Budowle, instytucje i adresy
6.5. Pojazdy
6.6. Wydarzenia i imprezy
6.7. Imiona, tytu?y i nazwy z
of
6.8. Nazwy przymiotnikowe

7. Nag?ówki, podpisy i tytu?y 

8. T?o kulturowe 

9. Zapis

9.1. Cudzys?ów
9.2. Apostrof
9.3. Przecinek
9.4. ?rednik
9.5. Wielokropek
9.6. Kursywa
9.7. Liczby
9.8. Czas i daty
9.9. Wielkie litery
9.10. Skróty i skrótowce
9.11. Adresy

10. Materia?y pomocnicze i lektury

10.1. Internet
10.2. S?owniki dwuj?zyczne
10.3. S?owniki jednoj?zyczne
10.4. Inne przydatne ksi??ki
10.5. Publikacje naukowe i poradniki

Klucz do ?wicze?