Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. El?biety Tabakowskiej
(Zak?ad Pragmatyki i Teorii Przek?adu,
Instytut Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie)


"Ksi??ka p. Belczyka zape?nia (...) dotkliw? luk? na polskim rynku wydawniczym, gdzie mimo rosn?cej popularno?ci zawodu t?umacza oraz wielkiego zapotrzebowania na jego prac?, pozycji tego typu jest wci?? jeszcze niewiele. Wida?, ?e tekst wyszed? spod pióra do?wiadczonego t?umacza i w tym w?a?nie upatruj? jego najwi?ksz? warto??: zawiera mnóstwo interesuj?cego (i autentycznego, a wi?c tym cenniejszego) materia?u, a tak?e szereg niew?tpliwie przydatnych rad warsztatowych. (...)

Tekst jest napisany lekkim stylem, co zapewnia ksi??ce atrakcyjno?? (zw?aszcza w zestawieniu z innymi analogicznymi pozycjami). Przemawia do czytelnika prostym j?zykiem, zalecaj?c mu tak? sam? prostot? jako zasad? w poszukiwaniu translatorskich rozwi?za?. Przyk?ady s? celnie dobrane i interesuj?ce, ?wiczenia - bardzo pouczaj?ce. Poradnik spe?nia zatem postawiony mu przez Autora na wst?pie cel: uwra?liwia czytelnika na szeroki wachlarz problemów (których pocz?tkuj?cy t?umacz cz?sto po prostu sobie nie u?wiadamia), stanowi?c jednocze?nie prawdziw? kopalni? przydatnych w pracy t?umacza wiadomo?ci."

Kraków, 17 maja 2002 r.