Bilans

Bilans – Balance Sheet

 

AKTYWA ASSETS
A. Aktywa trwałe A. Fixed assets
I. Wartości niematerialne i prawne
I. Intangible fixed assets
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
1. Research and development expenditure
2. Wartość firmy
2. Goodwill
3. Inne wartości niematerialne i prawne
3. Other intangibles
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
4. Prepayments for intangible fixed assets
II. Rzeczowe aktywa trwałe
II. Tangible fixed assets
1. Środki trwałe
1. Fixed assets
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)
a) freehold land (including right of perpetual use)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
b) buildings and constructions
c) urządzenia techniczne i maszyny
c) plant and machinery
d) środki transportu
d) vehicles
e) inne środki trwałe
e) other tangible fixed assets
2. Środki trwałe w budowie
2. Assets under construction
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
3. Prepayment for tangible fixed assets
III. Należności długoterminowe
III. Long-term debtors
IV. Inwestycje długoterminowe
IV. Long term investments
1. Nieruchomości
1. Real estate
2. Wartości niematerialne i prawne
2. Intangible fixed assets
3. Długoterminowe aktywa finansowe
3. Long-term financial assets
a) w jednostkach powiązanych
a) interbranch and group investments
– udziały lub akcje
– stocks or shares
– inne papiery wartościowe
– other securities
– udzielone pożyczki
– loans granted
– inne długoterminowe aktywa finansowe
– other long-term financial assets
b) w pozostałych jednostkach
b) other investments
4. Inne inwestycje długoterminowe
4. Other long-term investments
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
V. Long-term prepayments and accrued income
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1. Deferred income tax
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
2. Other
B. Aktywa obrotowe B. Current assets
I. Zapasy
I. Stock
1. Materiały
1. Raw materials
2. Półprodukty i produkty w toku
2. Semi-finished goods and work in progress
3. Produkty gotowe
3. Finished products
4. Towary
4. Merchandise
5. Zaliczki na poczet dostaw
5. Prepayments for stock
II. Należności krótkoterminowe
II. Short-term debtors
1. Należności od jednostek powiązanych
1. Interbranch and group debtors
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
a) trade debtors with maturity date:
– do 12 miesięcy
– up to 12 months
– powyżej 12 miesięcy
– over 12 months
b) inne
b) other
2. Należności od pozostałych jednostek
2. Other short-term debtors
a) z tytułu dostaw i usług
a) trade debtors
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
b) taxation, subsidy and social security debtors
c) inne
c) other debtors
d) dochodzone na drodze sądowej
d) debtors subject to court proceedings
III. Inwestycje krótkoterminowe
III. Short-term investments
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
1. Short-term financial assets
a) w jednostkach powiązanych
a) in interbranch and group entities
b) w pozostałych jednostkach
b) other investments
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
c) cash and cash equivalents
– środki pieniężne w kasie i na rachunku
– cash at hand and at bank
– inne środki pieniężne
– other cash and cash equivalents
– inne aktywa pieniężne
– other financial assets
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
2. Other short-term investments
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
IV. Short-term prepayments and accrued income
Suma Total
PASYWA LIABILITIES
A. Kapitał (fundusz) własny a. Equity
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
I. Share capital
II. Należne w płaty na kapitał podstawowy
II. Outstanding share capital contributions
III. Udziały (akcje) własne
III. Own shares (stocks)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
IV. Capital reserves
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
V. Revaluation reserve
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VI. Other reserve capital
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VII. Accumulated profit (loss) from previous years
VIII. Zysk (strata) netto
VIII. Profit (loss) after taxation
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
IX. Appropriation of the current financial year result
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania B. Creditors and provisions for creditors
I. Rezerwy na zobowiązania
I. Provisions for creditors
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1. Deferred income tax provision
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
2. Retirement benefit and similar provision
– długoterminowa
– long-term
– krótkoterminowa
– short-term
3. Pozostałe rezerwy
3. Other provisions
II. Zobowiązania długoterminowe
II. Long-term creditors
III. Zobowiązania krótkoterminowe
III. Short term creditors
1. Wobec jednostek powiązanych
1. Interbranch and group creditors
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
a) trade creditors with maturity date:
– do 12 miesięcy
– up to 12 months
– powyżej 12 miesięcy
– over 12 months
b) inne
b) other
2. Wobec pozostałych jednostek
2. Other creditors
a) kredyty i pożyczki
a) credits and loan
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
b) bonds
c) inne zobowiązania finansowe
c) other financial creditors
d) z tytułu dostaw i usług
d) trade creditors
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw
e) advance payments received
f) zobowiązania wekslowe
f) bills of exchange payable
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
g) taxation, customs duty, social security creditors
h) z tytułu wynagrodzeń
h) payroll creditors
i) inne
i) other
3. Fundusze specjalne
3. Special funds
IV. Rozliczenia międzyokresowe
IV. Accruals and deferred income
1. Ujemne wartości firmy
1. Negative goodwill
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
2. Other
– długoterminowe
– long-term
– krótkoterminowe
– short-term
Suma Total