Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat – Profit and loss account

 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi A. Net revenue on sales and sales equivalents
– w tym od jednostek powiązanych – including that from subsidiaries and associates
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
I. Net revenue on sales of finished products
II. Zmiana stanu produktów
II. Change in stock position
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
III. Cost of manufacturing products for the entity’s own requirements
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
IV. Net revenue on sales of merchandise and raw materials
B. Koszty działalności operacyjnej B. Operating expenses
I. Amortyzacja
I. Depreciation
II. Zużycie materiałów i energii
II. Materials and energy
III. Usługi obce
III. External services
IV. Podatki i opłaty
IV. Taxes and charges
V. Wynagrodzenia
V. Payroll
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VI. Employee benefits
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VII. Other cost by category
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
VIII. Cost of merchandise and raw materials
C. Zysk (strata) ze sprzedaży C. Gross profit (loss) on sales
D. Pozostałe przychody operacyjne D. Other operating revenue
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
I. Revenue on sale of fixed assets
II. Dotacje
II. Subsidies
III. Inne przychody operacyjne
III. Other
E. Pozostałe koszty operacyjne E. Other operating expenses
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
I. Cost of fixed assets
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
II. Revaluation of fixed assets
III. Inne koszty operacyjne
III. Other operating expenses
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej F. Operating profit (loss)
G. Przychody finansowe G. Financial revenue
I. Dywidendy i udziały w zyskach
I. Dividends and share in profit received
– w tym od jednostek powiązanych – including that from subsidiaries and associates
II. Odsetki
II. Interest received
III. Zysk ze zbycia inwestycji
III. Revenue on sale of investments
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Investment revaluation
V. Inne
V. Other
H. Koszty finansowe H. Financial expenses
I. Odsetki
I. Interest payable
– w tym dla jednostek powiązanych – including interest payable to related parties
II. Strata ze zbycia inwestycji
II. Loss on sale of investments
III. Aktualizacja wartości inwestycji
III. Investments revaluation
IV. Inne
IV. Other
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej I. Profit (loss) on ordinary activities
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych J. Extraordinary profits (losses)
I. Zyski nadzwyczajne
I. Extraordinary profits
II. Straty nadzwyczajne
II. Extraordinary losses
K. Zysk (strata) brutto K. Profit before taxation
L. Podatek dochodowy L. Income tax
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku M. Other obligatory charges
N. Zysk (strata) netto N. Profit (loss) after taxation