Szkolnictwo

 

szkoła podstawowa – primary school
szkoła sportowa – sports school
szkoła mistrzostwa sportowego – athletic school
szkoła filialna – branch school
szkoła artystyczna – art school
gimnazjum – lower secondary school
szkoła przysposabiająca do pracy na podbudowie programowej VI klasy szkoły podstawowej – job training on the basis of 6th class of primary school
zasadnicza szkoła zawodowa – basic vocational school
szkoła średnia, liceum – secondary school
liceum ogólnokształcące – general secondary school

profil humanistyczny – humanities
profil matematyczny – mathematics
profil przyrodniczy – natural science
profil ogólny – general

średnia szkoła zawodowa, liceum zawodowe – vocational secondary school
technikum – technical secondary school
szkoła policealna – post-secondary school
studium nauczycielskie/pedagogiczne – teacher training college
nauczycielskie kolegium języków obcych – foreign language teacher training college
studium zawodowe – vocational extramural studies
szkoła wyższa – tertiary school
uniwersytet – university
wyższa szkoła techniczna, politechnika – technical university
wyższa szkoła rolnicza – agricultural academy
wyższa szkoła ekonomiczna – academy of economics
wyższa szkoła pedagogiczna – teacher education school
wyższa szkoła artystyczna – fine arts academy
wyższa szkoła morska – merchant marine academy
wyższa szkoła teologiczna – theological academy
wyższa szkoła zawodowa – higher vocational school
akademia medyczna – medical academy
akademia wychowania fizycznego – academy of physical education
uczelnia – university

studia dzienne – day studies
studia wieczorowe – evening studies
studia zaoczne – weekend studies
studia eksternistyczne – extramural studies
studia magisterskie – Master’s studies
studia uzupełniające – supplementary studies
studia podyplomowe – post-graduate studies
studia doktoranckie – doctorate studies

szkoła państwowa – state school
szkoła społeczna – non-public school
organ prowadzący – governing authority
organ założycielski – founding body
współczynnik skolaryzacji – enrolment rate
zespół szkół – combined schools

    • (np. Zespół Szkół Technicznych i Handlowych – Combined Schools of Technology and Commerce)

 

[źródło: „Rocznik statystyczny”]