naukowy

 

Angielski odpowiednik wydaje się oczywisty (scientific), warto jednak pamiętać, że bardzo często termin ten odnosi się w istocie nie do nauki, ale do nauczania/uczenia się:

osiągnięcia naukowe i artystyczne
academic and artistic achievements

stopień/tytuł naukowy
academic/university degree

kariera naukowa
scholarly career

Kraków jest ważnym ośrodkiem naukowym.
Kraków is a major/important academic centre.

cenzus naukowy
education requirements

wymiana naukowa
educational exchange

pomoce naukowe
teaching aids

 

Naukowy może też dotyczyć badań i doświadczeń. Wówczas po angielsku używamy słowa research:

Nasz ośrodek naukowy powstał w 1967 r.
Our research centre was established in 1967.

badania naukowe
research

pracownik naukowy
research worker

 

© by Arkadiusz Belczyk 2003-2006