Tłumacz Google

1    2    3

Podobnie jak sama wyszukiwarka, Tłumacz Google wykazuje znaczną odporność na drobne błędy językowe we wpisywanym tekście, w szczególności sporadyczne literówki, ale i niepoprawne formy gramatyczne, jak w przykładach poniżej:

Mimo wszystko wytrzymałości termicznej tych próbek jest dużo mniejsze niż w przypadku czystego polimerze.
Nevertheless, the thermal resistance of these samples is much smaller than for the pure polymer.

The atack on the Iranian Embassy must therfore be seen in the context of [zgubione the] growing political tensions between Iran and Iraq between 1979 and 1980 that would later reaches its climax in a bitter eight-year conflict.
Atak na ambasadę Iranu musi zatem zostać postrzegane w kontekście
rosnących napięć politycznych między Iranem a Irakiem w latach 1979 i
1980, które później osiągnie swój punkt kulminacyjny w gorzki konflikt
osiem lat.

Należy jednak podkreślić, że margines tolerancji nie jest tu przesadnie duży, nawet w przypadkach – wydawałoby się – bardzo łatwych do rozpoznania. Na przykład wpisanie w zdaniu o ambasadzie qould zamiast would albo konflict zamiast conflict powoduje, że program przestaje kojarzyć te słowa z czymkolwiek i po prostu kopiuje je w generowanym polskim zdaniu. Co ciekawe, i co być może wynika z jakichś ustawień regionalnych, nieco lepsze wyniki uzyskuje się tu w przypadku tłumaczenia z polskiego na angielski. Lepsze w tym sensie, że jeśli zdarzy nam się literówka, niekiedy u dołu okna wyświetli się pytanie „Czy chodziło Ci o: …”. W zdaniu o polimerze zadziałało to np. przy wpisaniu wzystko, twrmicznej, durzo, mniesze, ale już nie przy tech (zamiast tych), czystegoo czy lolimeru, przy próvek zaś padła propozycja zastąpienia tego ciągu znaków słowem parówek.

Przejdźmy teraz do mankamentów Tłumacza Google. Najpoważniejszym – i najbardziej podającym w wątpliwość rzeczywistą przydatność tego narzędzia – jest dość częste gubienie słów, odwracanie ich sensu bądź przestawianie kolejności, skutkujące radykalną zmianą znaczenia całego wygenerowanego tekstu. W rezultacie można otrzymać zdania mniej więcej poprawne i zrozumiałe (a więc nie budzące podejrzeń), a zarazem zawierające przekłamania w stosunku do oryginału – nawet zanegowanie jego sensu. Zmusza to użytkownika nie tylko do wprowadzania w otrzymanym tłumaczeniu drobnych redakcyjnych poprawek (normalnych w przypadku automatycznego translatora), ale i bardzo uważnego porównywania obu wersji pod kątem brakujących i zniekształconych elementów – co przy dłuższych, bardziej skomplikowanych tekstach jest nader uciążliwe.

A young girl was abducted and sexually assaulted in the park.
Młoda dziewczyna została porwana i seksualnie w parku.

The Purchaser may change the quantity by sending prior respective notification to the Seller electronically to fax number or e-mail address of the Seller provided in Paragraph 7.1 of this Agreement.
Zamawiający może zmienić ilość sztuk, wysyłając wcześniej odpowiednie
powiadomienia Sprzedającego w formie elektronicznej na numer lub adres e-mail Sprzedawcy przewidzianego w ustępie 7.1 niniejszej umowy.

Samochód kosztował 20 tysięcy złotych.
Car cost 20 thousand.

Do jego najbardziej znanych powieści należy „Popiół i diament”.
His most famous novel is „Ashes and Diamonds”.

The self-catering apartments are hardly palatial, but fine if you want to spend your days on the beach.
W apartamenty są prawie pałacowy, ale dobrze, jeśli chcesz spędzić dzień na plaży. [jedno zgubione, drugie przekłamane]

All terms used in this Annex shall be interpreted according to the Agreement.
Wszystkie terminy używane w niniejszym załączniku nie może być interpretowane zgodnie z Umową.

If the Customer files a claim on the Product non-conformity or quality deficiencies to the Purchaser…
Jeżeli Klient złoży roszczenie dotyczące braków niezgodności lub jakość wyrobów do Zamawiającego…

W tej kategorii merytorycznych przekłamań należy wyróżnić systematyczny (i łatwy do przeoczenia) błąd polegający na zmianie dekady w pojedynczy rok:

It was built in the 1950s.
Został zbudowany w 1950 roku.

Co ciekawe, jeśli dwie pierwsze cyfry zastąpimy apostrofem, określenie czasu jest interpretowane poprawnie, tyle że błędnie zapisywane – co akurat zbytnio nie dziwi, skoro te niepoprawne formy (właściwy zapis to: w latach 50.) są niezwykle rozpowszechnione w internecie:

It was built in the ’50s.
Został wybudowany w latach 50-tych.

Jeszcze bardziej irytujące jest gubienie nazw własnych, zaobserwowane przy tłumaczeniu z języka polskiego:

Rozporządzenie zostało podpisane przez minister Elżbietę Bieńkowską.
The regulation was signed by Minister Mrs.

W tym roku wystawa odbyła się dwukrotnie w Łodzi.
This year’s show was held twice in.

Przy tłumaczeniach w drugą stronę zdarza się dla odmiany przestawianie kolejności poszczególnych elementów nazwy:

On the Rock Feedback website, Chris O’Toole heaped praise on her.
Na stronie internetowej Feedback Rock, Chris O’Toole pochwalił niej.

She went to see her sing at the Rancho Cafe near Sunset Boulevard.
Udała się z nią zaśpiewać w Cafe Rancho w pobliżu Sunset Boulevard.

Wnioskowanie na podstawie analizy statystycznej tekstów w internecie skutkuje też doszukiwaniem się nazw tam, gdzie ich nie ma:

Was this the legendary lost city of Atlantis?
Był to legendarny Lost City of Atlantis?

It kept the British public’s mood buoyant in difficult financial times.
Obecnie zachowała społeczeństwo brytyjskie nastrój prężny w trudnych Financial Times.

Czasem z kolei nazwa własna zmienia się w zupełnie inne słowo:

Reżyserzy, operatorzy i scenografowie znają także filmowe walory Lwowa.
Directors, cinematographers and set designers also know the film qualities of the city.

Niektóre propozycje translatorskie Tłumacza Google w odniesieniu do nazw własnych wprawiają zaś w osłupienie:

in the coastal town of Encinitas, California
w nadmorskiej miejscowości Carlsbad w Kalifornii

Durban doesn’t have the range of hostels you’ll find in Cape Town or Johannesburg.
Warszawa nie ma wiele hosteli, które znajdziesz w Cape Town lub Johannesburgu.

Everybody loves Adele – until she starts talking about tax.
Każdy kocha Lady GaGa – dopóki nie zacznie mówić o opodatkowaniu.

1    2    3