Tłumacz Google

1    2    3

Innym poważnym mankamentem jest arbitralne zmienianie zaimków osobowych, czasów gramatycznych i trybów:

Nigdy nie wyjechał na wakacje.
I never went on holiday.

She had so many children she just didn’t know what to do.
Miała tak wiele dzieci po prostu nie wiedziałem co zrobić.

I don’t do drugs.
I nie bierzcie narkotyków.

She had been rejected by several record labels and was on the brink of giving up on her pop dream when she decided to try posting demos of her music on MySpace.
Ona została odrzucona przez kilka wytwórni płytowych i był na skraju rezygnacji na jej pop śnie, kiedy postanowił spróbować zamieszczanie dema jej muzyki na MySpace.

Her manager analysed how quickly she became popular.
Jej menedżer analizuje jak szybko stała się popularna.

The threat did not appear to be a bluff.
Zagrożenie nie wydaje się być blefem.

Nie rozpoznają go z powodu długiej brody.
Do not recognize him because of the long beard.

Szczególnie niebezpieczną cechą tego systemu tłumaczącego jest przedziwna „lokalizacja” niektórych jednostek miar i walut. Cudzysłowu używam, ponieważ zabieg ów polega na zmianie jednostki niemetrycznej na metryczną, bądź odwrotnie, ale bez przeliczenia samych wartości liczbowych, co wygląda tak:

She was found just three hundred feet from her home.
Znalazła się zaledwie trzysta metrów od domu.

3 km na północny zachód od Cedyni
3 miles northwest of Cedynia

The legal fee for this operation would be 700,- EUR + VAT.
Prawnym opłata dla tej operacji będzie 700, – PLN + VAT.

– przy czym ów mechanizm jest wyjątkowo arbitralny, niekiedy bowiem wystarczy wpisać inną wartość liczbową, liczebnik pełnym słowem zamiast cyframi albo inny symbol waluty czy skrót, by otrzymać poprawne tłumaczenie (tzn. rzeczywisty słownikowy ekwiwalent danej jednostki):

Dwadzieścia km na północny zachód od miasta.
Twenty miles northwest of the city.

Dwadzieścia kilometrów na północny zachód od miasta.
Twenty kilometers northwest of the city.

20 km na północny zachód od miasta.
20 km northwest of the city.

Tłumacz Google jest też zaskakująco niekonsekwentny w tym, co proponuje. W jednym krótkim tekście (nie mówiąc o kolejnych tekstach) potrafi tłumaczyć to samo słowo rozmaicie, np.:

Na termogramie czystego PHB widzimy powolny rozkład próbki powyżej 200C. Rozkład ten jest całkowicie wyhamowany w przypadku dodatku minimalnej ilości PANI.
The thermogram of pure PHB, we see a slow degradation of the sample above 200C. This distribution is completely halted in the case of addition of the minimum amount of PANI.

The Agreement is made in English in 2 (two) identical copies, one copy for each of the Parties. Both copies shall have equal legal power.
Umowę sporządzono w języku angielskim w 2 (dwóch) egzemplarzach identycznych, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Obie kopie mają jednakową moc prawną.

Zdarza się, że nie jest w stanie przetłumaczyć słowa, którego leksykalny odpowiednik w drugim języku można bez trudu znaleźć za pomocą samej wyszukiwarki:

Pomiaru oporności dokonano metodą czteroelektrodową.
Resistance measurement was made using the method czteroelektrodową.

– wyrażenie four-electrode method daje ponad 40 tys. trafień (przy wszystkich zastrzeżeniach poczynionych na ten temat).

Tłumacz Google nie radzi sobie z wyliczeniami, cyfrę na początku zdania traktuje bowiem jako jego integralną część:

1. analiza danych sprzedażowych i stanów magazynowych
2. bieżąca obsługa klienta
3. planowanie produkcji wyrobów gotowych,

First analysis of sales data and inventory,
Second Current customer service,
Third planning the production of finished products,

Przykład ten (słowo Current) ilustruje zarazem jeszcze jedną pomniejszą niedoskonałość Tłumacza Google – przypadkowe wprowadzanie wielkich liter w środku zdania, bez żadnego związku z interpunkcją. Oto dwa inne przykłady:

Experts examine remains to determine what happened to Angkor Wat.
Eksperci badają Pozostaje ustalić, co stało się z Angkor Wat.

Two kilometres down the main road from the checkpoint, beyond the left-hand turn for the hotel and village, a roadside sign indicates the way to Casa del Campesino.
Dwa kilometry w dół głównej trasy z punktu kontrolnego, poza lewej Natomiast dla hotelu i wsi, przydrożne znak wskazuje drogę do Casa del Campesino.

Podsumowanie:

Jak widać, Tłumacz Google radzi sobie z tłumaczeniem w parze język angielski – język polski bardzo różnie. Niekiedy potrafi wygenerować zaskakująco przyzwoite tłumaczenie, wymagające tylko drobnej korekty. Głównie dotyczy to tekstów najbardziej schematycznych, upstrzonych konwencjonalnymi formułkami, dla których w gigantycznej bazie danych łatwo znaleźć odpowiedniki – a więc tekstów prawniczych i technicznych. Z drugiej strony potrafi się wyłożyć na, zdawałoby się, banalnym i jednoznacznym zdaniu, umieszczając w proponowanym przekładzie zupełnie przypadkowe „ekwiwalenty leksykalne”:

Immediately, the audience rose to its feet.
Natychmiast w rynku wzrósł do jej stóp.

There is a vintage pay phone in the hall.
Istnieje rocznika głoska w hali.

Maszyny wyceniono na 30,000 złotych.
Machinery valued at 30.000, respectively.

Właśnie ta przypadkowość jest największą wadą Tłumacza Google. Zwykły translator, kiedy produkuje bzdury, za każdym razem produkuje je identycznie, dzięki czemu użytkownik szybko uczy się, na co powinien być wyczulony, kiedy na pewno będzie musiał tekst wyjściowy mocno przerabiać, a kiedy w ogóle szybciej i prościej będzie własnoręcznie wklepać cały przekład z klawiatury. Przy Tłumaczu Google nic nigdy nie jest pewne. Zmiana, wycięcie czy dodanie nawet jednego słowa może radykalnie przeobrazić kształt wygenerowanego zdania. Nawet to samo sformułowanie, pojawiające się kilkakrotnie w jednym tekście czy wklejone do okna programu w odstępie kilku dni, może za każdym razem zostać przetłumaczone zupełnie inaczej. Średnio, jak mi się wydaje (dokładnych badań statystycznych nie prowadziłem), uzyskiwane rezultaty są nieco lepsze niż w przypadku Translatiki, ale o skokowej poprawie jakości nie ma mowy. Rewolucji – przynajmniej w bliskiej perspektywie czasowej – nie będzie. A niepoprawnym marzycielom warto na koniec polecić ciekawy tekst analizujący ograniczenia tego szczególnego translatora.

 

kwiecień 2012

© by Arkadiusz Belczyk 2012

1    2    3