Jak wygląda umowa wydawnicza

 

Każde wydawnictwo ma własny wzór umowy podpisywanej z tłumaczami (a także, rzecz jasna, z autorami książek). Jej najważniejsze elementy to dokładne dane obu stron podpisujących umowę, zakres pracy (czyli tytuł tłumaczonego dzieła, ewentualnie określony jego fragment), termin dostarczenia przekładu, wymagania techniczne (np. format pliku), stawka (zwykle za znormalizowaną stronę obliczeniową), sposób wypłaty wynagrodzenia, warunki przyjęcia bądź odrzucenia przekładu przez wydawnictwo, kary za niedotrzymanie warunków umowy (np. przekroczenie uzgodnionego terminu, niską jakość tłumaczenia) oraz – co ma kluczowe znaczenie – klauzula o przekazaniu wydawnictwu przez tłumacza praw autorskich do przekładu (zwykle na sprecyzowany okres, np. 5 lat).

Przykładowa umowa wydawnicza z tłumaczem może wyglądać tak:

 

UMOWA O PRZEKŁAD

Dnia ………………… w ………………………….. pomiędzy wydawnictwem ………………….., zwanym dalej Wydawcą, reprezentowanym przez …………………..,
a
………………………………………………………., zwanym dalej Tłumaczem, została zawarta umowa:

§1

Tłumacz zobowiązuje się wykonać przekład z języka …………………… na język polski utworu pt. …………………………………………………………. autorstwa ……………………………………………………………… o objętości ok. ……………. stron maszynopisu.

§2

1. Tłumacz zobowiązuje się dostarczyć w terminie do dnia …………………….. całość tłumaczenia wykonanego pod względem merytorycznym, formalnym i językowym na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju utworów w formie książkowej, zgodnie z wytycznymi Wydawcy.
2. Tłumaczenie powinno obejmować tekst podstawowy, spis treści, wykaz rysunków, teksty reklamowe znajdujące się na okładce oraz krótkie streszczenie książki.
3. Tłumacz dostarczy tłumaczenie na dyskietce, zapisane w edytorze ustalonym z Wydawcą.

§3

Tłumacz przekazuje Wydawcy swoje prawa autorskie do dysponowania przekładem na czas ustalony jako …….. lat od dnia wydania przekładu i zbywa na ten czas autorskie prawa majątkowe do przekładu na rzecz wydawcy oraz zobowiązuje się do nieudostępniania w tym czasie tekstu osobom trzecim, niezależnie od celu, bez zgody Wydawcy.

§4

Nakład w poszczególnych wydaniach oraz sposób wydania i cenę katalogową egzemplarza ustala Wydawca.

§5

1. Wynagrodzenie tłumacza obejmuje należność za:
– wykonanie i dostarczenia tłumaczenia w zamówionej formie,
– przeniesienie prawa wydania tłumaczenia w zakresie ustalonym w umowie,
– wykonanie korekty autorskiej.

2. Wynagrodzenie Tłumacza strony ustalają w wysokości……………………… (słownie: …………………………………………………………..złotych) za stronę maszynopisu rozumianą jako 1800 znaków komputerowych.

3. Po podpisaniu niniejszej umowy Tłumacz otrzymuje zaliczkę w wysokości …….. (słownie…………………………………………………… złotych). Drugą zaliczkę w wysokości………………………zł (słownie…………………………………. złotych) Tłumacz otrzymuje w 30 dni po przyjęciu tłumaczenia. Reszta honorarium będzie wypłacona w terminie 30 dni po wydaniu książki, nie później jednak niż 6 miesięcy po przyjęciu tłumaczenia.

§6

l. Wydawca zobowiązany jest zawiadomić Tłumacza na piśmie w ciągu l miesiąca, licząc od dnia dostarczenia całości tłumaczenia, o przyjęciu lub odrzuceniu tłumaczenia lub o uzależnieniu przyjęcia tłumaczenia od wykonania przez Tłumacza zmian określonych przez Wydawcę w terminie podanym w tym samym piśmie. Niewysłanie takiego zawiadomienia uważa się za przyjęcie tłumaczenia.

2. Wydawca powinien dokonać oceny zmienionego tłumaczenia i zawiadomić Tłumacza na piśmie o przyjęciu bądź odrzuceniu tłumaczenia w ciągu jednego miesiąca od dnia dostarczenia poprawionego tłumaczenia. Niewysłanie takiego zawiadomienia w powyższym terminie uważa się za przyjęcie tłumaczenia.

3. W razie odrzucenia tłumaczenia przez Wydawcę, braku zgody Tłumacza na dokonanie zmian określonych przez Wydawcę, Wydawca może odstąpić od umowy. W takim przypadku Tłumacz zobowiązany jest zwrócić Wydawcy otrzymaną zaliczkę.

§7

1 Wydawca jest uprawniony do weryfikacji i wydawniczego zredagowania przekładu oraz do dokonania skrótów redakcyjnych w granicach umowy z autorem.

2. Tłumacz zobowiązany jest wykonać korektę autorską w terminie ustalonym z Wydawcą.

§8

l. Wydawcy w ramach przeniesienia praw autorskich przysługuje prawo do nieograniczonej eksploatacji utworu i jego fragmentów na poniższych polach eksploatacji:
– przygotowanie utworu i jego fragmentów dla potrzeb Wydawcy, w szczególności obróbka komputerowa i opracowanie redakcyjne;
– zwielokrotnienie utworu i jego fragmentów wszelkimi możliwymi technikami przemysłowymi, a w szczególności poligraficznymi i komputerowymi;
– wprowadzenie utworu i jego fragmentów do obrotu prawnego i handlowego;
– używanie utworu i jego fragmentów w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, a także w reklamach i promocji, w tym w radio i TV; na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych;
– używanie utworu i jego fragmentów do oznaczenia firmy Wydawcy i jego utworów.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na użycie utworu w innych mediach, zastrzegając sobie ………% wpływów osiągniętych z takiego wykorzystania utworu.

§9

1 Tłumacz otrzyma ………….. egzemplarzy autorskich książki nie przeznaczonych do sprzedaży.

2. Wydawcy przysługuje prawo do nieodpłatnego wykorzystania przekładu w celach reklamowych.

§10

Jeśli tłumacz przewiduje, że nie będzie mógł dotrzymać ustalonego terminu dostarczenia tłumaczenia, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wydawcę, proponując wyznaczenie nowego terminu. Wydawca powinien udzielić Tłumaczowi odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia. W przypadku niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu Tłumacz zobowiązany jest zwrócić Wydawcy otrzymaną zaliczkę.

§11

W przypadku niedotrzymania przez Tłumacza terminu przekładu Wydawcy przysługuje według jego wyboru:
– prawo odstąpienia od umowy, w takim przypadku tłumacz obowiązany jest zwrócić otrzymaną zaliczkę;
– prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

§12

Wydawcy przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§13

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności

§14

Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo właściwe dla siedziby Wydawcy.

§15

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.