Jak zostać tłumaczem przysięgłym

 

Na mocy nowej „Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego” z dnia 25.11.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 273, poz. 2702) zaszły istotne zmiany dotyczące zasad wykonywanie tego zawodu. Przede wszystkim egzamin kwalifikacyjny zdaje się obecnie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, powoływaną przez ministra sprawiedliwości (wcześniej egzaminowaniem kandydatów zajmowały się sądy okręgowe), a ustawowa wysokość stawek za tłumaczenia uwierzytelnione dotyczy obecnie jedynie określonych podmiotów państwowych (sądu, prokuratury, policji oraz organów administracji publicznej) – w innych przypadkach o cenie decyduje rynek.

W myśl ustawy tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która ma obywatelstwo polskie (ewentualnie obywatelstwo któregoś z państw Unii Europejskiej bądź EFTA), ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologia (ewentualnie na innym kierunku wraz ze studiami podyplomowymi w zakresie tłumaczenia), zdała egzamin praktyczny z umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego w obie strony oraz nie była karana (za przestępstwo umyślne, skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego).

Po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną kandydat składa ślubowanie, musi też uzyskać wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Potwierdzeniem uprawnień tłumacza przysięgłego jest świadectwo wydane przez ministra sprawiedliwości, który zamawia także w Mennicy Państwowej pieczęć imienną służącą do poświadczania tłumaczeń uwierzytelnionych. Jej odcisk wraz ze wzorem podpisu tłumacz przysięgły składa następnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w odpowiednim Urzędzie Wojewódzkim.

Każdy tłumacz przysięgły jest zobowiązany prowadzić tzw. repertorium, czyli szczegółowy wykaz wykonanych tłumaczeń. Za jego kontrolę odpowiada wojewoda, który ma również obowiązek nieodpłatnego udostępniania do powszechnego wglądu listy tłumaczy przysięgłych.

Bliższe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,

© by Arkadiusz Belczyk 2002-2007