Prawo autorskie

USTAWA
z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
(tekst jednolity)

 

1. Przedmiot prawa autorskiego

2. Podmiot prawa autorskiego

3. Treść prawa autorskiego

4. Czas trwania autorskich praw majątkowych

5. Przejście autorskich praw majątkowych

6. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych

7. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych

8. Ochrona autorskich praw osobistych

9. Ochrona autorskich praw majątkowych

10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

11. Prawa pokrewne

12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

13. Fundusz Promocji Twórczości

14. Odpowiedzialność karna

15. Przepisy przejściowe i końcowe